Provozní řád

Krb a rozdělávání ohně

 • Při rozdělávání ohně je povinnost mít klapku do komína, která je umístěná ze zadní strany krbu u výstupu do kouřovodu ve svislé poloze.

 • Při rozdělávání ohně je povinné mít na maximálně 3cm pootevřený zásobník na popel kvůli tahu vzduchu do komínu.

 • Při rozdělávání ohně je potřeba mít na spod noviny, které se zapalují, poté třísky a jako poslední rozštípnuté poleno.

 • Je povinné po zapálení papíru v krbu prosklená dvířka uzavřít a mít je zavřená po celou dobu hoření, mimo přikládání dřeva do krbu.

 • Je povinné na přikládání do krbu používat dřevo k tomu určené.

 • Pokud vidíte, že se oheň rozhořel (cca 15-20 minut), můžete klapku do komína otočit do vodorovné polohy a zásobník na popel uzavřít, půjde více tepla do chaty a oheň bude hořet pomaleji.

 • V případě, že uvidíte, že se Vám oheň ztrácí, je možné zase regulovat lehkým vysunutím spodního zásobníku na popel a popřípadě i otočení klapky do komínu do svislé polohy.

 • V případě přikládání je potřeba mít klapku otočenou ve svislé poloze.

 • Při manipulaci s krbem mějte vždy na rukou rukavici k tomu určenou.


Důležité informace

 • Přísný zákaz nechat hořet oheň v krbu a odejít z chaty.

 • V případě vzniku jakéhokoliv požáru je připravený hasící přístroj za bedýnkami u kuchyňské linky, kde stačí odjistit pojistka a stlačit rukojeť.

 • Při topení v kamnech je zakázané mít otevřené dveře na terasu a zároveň zatažený závěs, průvan by mohl vzít závěs na kamna a mohl by vzplanout. Při otevření dveří na terasu je nutné mít vždy odtažený závěs do pravé části při pohledu z chaty.

 • Přísný zákaz rozdělávání ohně mimo prostor k tomu určených.

 • Přísný zákaz rozdělávání ohně benzinem nebo jinou lihovinou.

 • Při pohybu mimo užívané prostory je nutné je zamykat. Za případné ztráty věcí neručíme.

 • Je přísně zakázáno v celém areálu kouřit, užívat drogy či jiné omamné a návykové látky.

 • V případě vzniklé škodné události na vyhlídkovém posedu "chata zastavčas" nájemce bere na vědomí a souhlasí s úhradou faktury ve výši škody včetně úhrady ušlého zisku z budoucích pronájmů po dobu opravy škody.

 • Nájemce během pobytu na sebe bere veškerou odpovědnost.

 • Buďte rozumní..

Koupací sud

  • Obecná pravidla: Před použitím horkého koupacího sudu, by jste si měli být jisti, že je pobyt v horké vodě pro Vás bezpečný. V případě sebemenšího podezření, se obraťte na svého lékaře, nebo jiného specializovaného lékaře.Koupání v horkém sudu by nemělo probíhat na lačno. Naopak, po po požití příliš těžkého jídla, by jste do horkého sudu měli vstoupit přibližně za dvě hodiny. Koupaní v horkém sudu neprovádějte bezprostředně po namáhavém fyzickém cvičení a namáhavém sportovním výkonu. Před koupelí, v průběhu a bezprostředně po koupeli, nepožívejte alkoholické nápoje. Žízeň uhaste vodou, čajem, nebo ovocnou šťávou.

  • Nekoupejte se nikdy sami. V průběhu koupele a po koupeli, si zajistěte vždy přítomnost alespoň jedné osoby.

  • Horký koupací sud je vyroben ze dřeva a stejně jako jiné produkty vyrobené z tohoto materiálu, je náchylný na mechanické poškození a na vznik požáru.

  • V horkém sudu není dovoleno stát na lavičkách, nadměrně je zatěžovat, stejně tak zatěžovat kryt ohřívacího kotle a jiné součásti, které by mohly být vahou poškozeny. Za poškození zodpovídá nájemce.

  • Před zatápěním v ohřívacím kotli, musí být ohřívací kotel ponořen ve vodě ze 4/5 své výšky. V opačném případě může dojít k poškození kotle.

  • Povolené palivo používané k ohřívání vody v horkém sudu je výhradně dřevo. Doporučujeme používat proschlé dřevo na menší kousky.

  • Není dovoleno nadměrně roztápět ohřívací kotel a kryt kotle musí být vždy používán. Krytem regulujeme přívod vzduchu pro optimální hoření v kotli. Pří úplném zavření se oheň zadusí.

  • Při rozdělávání ohně v ohřívacím kotli, buďte maximálně opatrní, vždy nejdříve založte malý oheň a až po jeho rozhoření můžete přikládat další palivo.

  • Nenaklánějte se nad ohniště ohřívacího kotle, pokud v kotli hoří oheň. Hrozí popálení.

  • Teplota je regulována příslušným nastavením krytu ohniště.

  • Nedotýkejte se části ohřívacího kotle vystupujícího na hladinu vody ani pláště kotle pod hladinou vody. Můžou být velmi horké a hrozí popálení.

  • Optimální a bezpečná teplota vody v horkém sudu je doporučena mezi 35 až 42 °C. Čas pobytu v horkém sudu je individuální. Pobyt nesmí být ale příliš dlouhý. Může být nebezpečný pro vaše zdraví.

  • V průběhu koupele v rozehřátém sudu, vystupuje ze sudu velká vlhkost a hustota vody je výrazně vyšší, než hustota vzduchu, proto je příjem teploty pro lidské tělo velmi intenzivní. Koupel v horkém sudu tedy plní funkci sauny.

  • Během ohřívání je doporučeno zakrýt sud víkem - voda se ohřeje rychleji. Ohřev vody v sudu trvá okolo 3-5 hodin - záleží na intenzitě topení, kvalitě dřeva a okolní teplotě. Pro rychlejší ohřátí je doporučeno promíchávat vodu.

  • Není dovoleno zatápět v koupacím sudu a následně jej ponechat bez dozoru. Po ukončení koupele, by jste si měli ověřit , že v ohřívacím kotli již není oheň aby nemohl vzniknout požár.

Ohniště ve venkovních prostorách

 • Při rozdělávání ohně je potřeba mít na spod noviny, které se zapalují, poté třísky a jako poslední rozštípnuté poleno.

 • Zákaz pálení jiných věcí než dřeva, které je na venkovní ohniště k tomu určené.

 • Je zakázáno nechat oheň bez dozoru, mohlo by to způsobit požár celého lesu.

 • Při odchodu od zapáleného nebo doutnajícího ohniště je povinnost zaklopit ohniště poklopem, který je součástí ohniště, tím se oheň zadusí.

Plynový vařič

 • Pro zapálení hořáku zatlačte tlačítko a otočte do polohy většího plamene.

 • Po ukončení vaření otočte do polohy O.

 • Vařič nenechávejte při smažení bez dozoru. Oleje a tuky mohou vzplanout.

 • Plynový vařič je zakázáno přestavovat nebo opravovat.

 • Je zakázáno zhasínat plamen hořáku sfouknutím.

 • Pokud máte podezření, že uniká plyn, nepoužívejte jakékoliv zapalovače, nezapínejte/nevypínejte elektrospotřebiče nebo jiné elektrické či mechanické přístroje schopné vyvolat jiskru. V takovém případě ihned uzavřete ventil na plynové lahvi otáčením doprava po odsunutí lednice. Poté ihned volejte majiteli.

Důležité kontakty:

155 Zdravotnická záchranná služba

158 Policie ČR

150 Hasiči

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

774700363 - majitel vyhlídkového posedu